Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /customers/6/a/a/computaal.nl/httpd.www/wp-config.php on line 99 Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /customers/6/a/a/computaal.nl/httpd.www/wp-config.php on line 104 disclaimer / vrijwaring | Computaal LinkedIn Trainingen

Disclaimer voor www.computaal.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer (vrijwaring) van www.computaal.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Computaal. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen verspreiden en hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht of met de deelknoppen voor sociale media die daarvoor op computaal.nl ter beschikking zijn gesteld.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Computaal is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken, tenzij dit gebeurt met duidelijke en volledige bron- en naamsvermelding en een link naar de originele brontekst. Het intellectueel eigendom berust bij Computaal, tenzij expliciet anders vermeld danwel impliciet duidelijk mag worden geacht. Voor details over intellectueel eigendom verwijzen wij naar artikel 6 van onze Algemene Voorwaarden.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Computaal te mogen claimen of te veronderstellen. In dit verband verwijzen wij tevens naar artikel 3.4 van de Algemene Voorwaarden

Computaal streeft naar een zo actueel mogelijke website. LinkedIn is echter regelmatig aan veranderingen onderhevig. Mocht daarom ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Computaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Cookies

Voor de manier waarop computaal.nl omgaat met cookies verwijzen wij u naar de pagina over ons cookiebeleid.

Affiliatie

LinkedIn is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van LinkedIn Corporation en / of haar filialen. Andere namen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.

Computaal is op geen enkele wijze geaffilieerd met LinkedIn Corporation of haar dochtermaatschappijen, noch wordt Computaal op enige wijze gesteund of ondersteund door LinkedIn. De meningen en ideeën op computaal.nl zijn die van Guido Makor en komen geheel voor rekening van Computaal.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.computaal.nl op deze pagina.


Deze disclaimer is deels gegenereerd via disclaimerwebsitevoorbeeld.nl